<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2375948899083319530\x26blogName\x3dMuka+naparak\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://muka-naparak.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://muka-naparak.blogspot.com/\x26vt\x3d5258405162921308035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Welcome!

Welcome To My Blog :)
My blog is simple, but the content is crazy.

Photobucket

Miss me

About Anne a.k.a Me
im just a simple girl!
i love chowder.

Photobucket


Say what?Song
Past

RUDE GUY
25/feb/2011night
CHOWDER
do you choose friends ?
study..
2010 end..
Never let this go


i' exhausted!
Friday, March 25, 2011

so tired , my neck its like breaking .
my eyes its like a cryer , oooooo ,
saya amatla penat .
begitu penat sekali . 
berjuta-juta pnt .
aduh . punyala .
pada petang tadi ...
saya membuat KGT saya ..
sampai saja ke hasil kajian , semuanya terpadam . 
HANCUR !!!
air mata keluar kerana pnt . pada waktu itu juga saya memikirkan tentang mimpi ..
sudah hampir jam12 ... jdi saya menyiapkan nya secepat boleh .
akhirnya saya siap juga . 
tengtedengg!!
titik air mata saya telah memberikan saya semangat untuk membuat semul KGT saya ..
Thnkx LOrd .


10:59 AM |